Follow us :

ایمیل (Email)

اولین اسپم در سال ۱۹۷۸ توسط گری فورک ارسال شد او به قصد تبلیغ شرکتش ششصد نامه به کاربران فرستاد . از نظر فنی ، ارسال اسپم تقریباً بدون هزینه است و این مساله باعث شده شرکت های بازاریابی ، به سمت آن حرکت کنند .

پروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی که اغلب با علامت اختصاری IMAP یا IMAP4 نشان داده می شوند .


1