Follow us :

دامنه ملی

تمامی سازمان ها ‚ وزارتخانه ها وموسسات وابسته به قوای سه گانه می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه معرفی شوند .

صاحبان این نوع شناسه می توانند در کنار درخواست برای ثبت دامنه به عنوان رابط مالی وفنی دامنه ها قرارگیرند . اشخاص حقیقی که در نظر دارند تنها برای دیگران دامنه ثبت کنند یا تنها به عنوان رابط فنی ومالی دامنه ها معرفی شوند می توانند با وارد کردن حداقل اطلاعات شناسه دریافت کنند .

تمامی شرکت ها ( اعم از مسئولیت محدود ‚ سهامی عام و ... ) ‚ موسسات ‚ انجمن ها ‚ نشریات و روزنامه ها وکلیه ی اشخاص حقوقی که در سازمان ثبت شرکت ها ‚ اتحادیه صنفی یا سازمان ثبت اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده اند وشماره ثبتی دارند .

صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه های زیر معرفی شوند .

تمامی سازمان ها و مراکز تحقیقاتی ، آموزشی ، دانشگاهی ، مدارس و کلیه اشخاص حقوقی که از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز دارند .

ثبت دامنه با نام های ايران ، اسامی استان ها ، شهرستان ها و شهرها و کد آن ها ممنوع می باشد و در رزرو شهرداري ها مي باشد .

آیکان مسئول مدیریت واگذاری نام‌های دامنه و آدرس‌های پروتکل اینترنت است. آیانا نهادی است که مسئولیت سرپرستی آدرس های پروتکل اینترنت و سیستم خودگردان تخصیص داده شده است .


1