Follow us :

تغییر تعرفه هزینه ثبت ، تمدید و ارتقای دامنه های بین المللی

با شروع مجدد روند افزایشی و یا کاهش قیمت دلار، هزینه ثبت و تمدید دامنه ها مجددا تغییر خواهد یافت
با سلام خدمت کاربران شرکت نوآور
متاسفانه در چند ماه اخیر شاهد سیر صعودی قیمت دلار بودیم ، با احتساب کارمزد انتقال دلار و خرید سرویس ها از شرکت های خارجی قیمت تمام شده سرویس ها افزایش یافته است . با توجه به این نرخ رشد و جهت ثابت نگه داشتن کیفیت سرویس ها و جلوگیری از نارضایتی احتمالی مشتریان گرامی ، تصمیم به افزایش تعرفه سرویس ها گرفتیم .
این تغییر قیمت ها در حال حاضر فقط شامل سرویس های ثبت دامنه شرکت میشود .
با شروع مجدد روند افزایشی و یا کاهش قیمت دلار، هزینه ثبت و تمدید دامنه ها مجددا تغییر خواهد یافت.